ขาย จำหน่าย ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02 ปืนลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมล้างไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมลดไฟฟ้าสภิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมเป่าประจุ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมอีเอสดี ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมแอนตี้ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลม Anti ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมไอออน ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมสแตติก ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลม Anti Static ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, Ionizer AirgunModel ECO รุ่น ECO-G02, Ionizer AirgunECOรุ่น ECO-G02, Ionizing AirgunModel ECO รุ่น ECO-G02, Ion Air Gun Model ECO รุ่น ECO-G02, Ionizer Airgun ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมทำลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมล้างไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลมลดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02

ขาย จำหน่าย ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02 ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนล้างไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลดไฟฟ้าสภิตย์ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนเป่าประจุ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนอีเอสดี ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนแอนตี้ ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืน Anti ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนไอออน ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนสแตติก ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืน Anti Static ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, Ionizer Air Gun Model ECO รุ่น ECO-G02, Ionizer Air Gun ECOรุ่น ECO-G02, Ionizing Air Gun Model ECO รุ่น ECO-G02, Ion Air Gun Model ECO รุ่น ECO-G02, Ionizer Air Gun  ECO รุ่น ECO-G02, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนสลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนล้างไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02, ปืนลดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ ECO รุ่น ECO-G02

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,  พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, พัดลม ESD, พัดลม Anti Static, พัดลมแอนตี้, พัดลม อีเอสดี, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมเป่าประจุ,พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,  พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมแขวนสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมแขวนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมแขวน ESD, พัดลม แขวน Anti Static, พัดลมแขวนแอนตี้, พัดลมแขวน อีเอสดี, พัดลมแขวนล้างไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมแขวนเป่าประจุ, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, ปืน ESD, ปืน Anti Static, ปืน อีเอสดี, ปืนเป่าประจุ, ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลม ESD, ปืนลม Anti Static, ปืนลม อีเอสดี, ปืนลมเป่าประจุ, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่ากำจัดไฟฟ้่าสถิตย์, หัวเป่า ESD, หัวเป่า Anti Static, หัวเป่าแอนตี้, หัวเป่า อีเอสดี, หัวเป่าล้างไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าประจุ, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, คาน ESD, คาน Anti Static, คานแอนตี้, คาน อีเอสดี, คานล้างไฟฟ้าสถิตย์, คานเป่าประจุ, คานลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, คานลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, คานลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, คานลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, คานลม ESD, คานลม Anti Static, คานลมแอนตี้, คานลม อีเอสดี, คานลมล้างไฟฟ้าสถิตย์, คานลมเป่าประจุ, Ionizer Blower, Ionizing Blower, พัดลม Ion, พัดลมไอออน, ปืนไอออน, ปืน Ion, คานไอออน, คาน Ion, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ ESD, บาร์ Anti Static, บาร์แอนตี้, บาร์ อีเอสดี, บาร์ล้างไฟฟ้าสถิตย์, บาร์เป่าประจุ, บาร์ลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลม ESD, บาร์ลม Anti Static, บาร์ลมแอนตี้, บาร์ลม อีเอสดี, บาร์ลมล้างไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลมเป่าประจุ, ionizer air gun, ionizing air gun, esd, electro static, electro static discharged, ionizer air bar, ionizing air bar, ionizer bar, ionizing air bar, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องล้างประจุ, เครื่องเป่าประจุ, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์สลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ล้างไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์อีเอสดี, Ionizer, ionizing, ไอออไนเซอร์, ไอออไนซิ่ง, ไอออนไนเซอร์, ไอออนไนซิ่ง, ตู้ Air Shower, ESD Table Mat. ESD Green Mat, ESD PVC Curtain, ESD Mat, Pass Box, ตู้ Pass Box, ionizer bar, ionizing bar, ionizer nozzle, ionizing nozzle, ionizer overhead, ionizer snake nozzle, ionizing nozzle, แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่านทำลายไฟฟ้าสถิตย์, Ion Blower., พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต,  พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิต, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต, พัดลม ESD, พัดลม Anti, พัดลมแอนตี้สแตติก, พัดลมอีเอสดี, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิต,พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิต,  พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิต, พัดลมแขวนสลายไฟฟ้าสถิต, พัดลมแขวนกำจัดไฟฟ้าสถิต, พัดลม แขวน Anti Static, พัดลมแขวนแอนตี้, พัดลมแขวน อีเอสดี, พัดลมแขวนล้างไฟฟ้าสถิต, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต, ปืนสลายไฟฟ้าสถิต, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิต, ปืน Anti, ปืนอีเอสดุ, ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, ปืนลมทำลายไฟฟ้าสถิต, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิต, ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิต, ปืนลมESD, ปืนลม Anti, ปืนลมอีเอสดี, ปืนลมเป่าประจุ, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิต,หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิต, หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิต, หัวเป่ากำจัดไฟฟ้่าสถิต, หัวเป่าESD, หัวเป่า Anti, หัวเป่าอีเอสดี, หัวเป่าล้างไฟฟ้าสถิต, หัวเป่าประจุ, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต, คานทำลายไฟฟ้าสถิต, คานสลายไฟฟ้าสถิต, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต, คานESD, คาน Anti, คาน แอนตี้, คาน อีเอสดี, คานล้างไฟฟ้าสถิต, คานเป่าประจุ, คานลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, คานลมทำลายไฟฟ้าสถิต, คานลมสลายไฟฟ้าสถิต, คานลมกำจัดไฟฟ้าสถิต, คานลมESD, คานลม Anti, คานลม แอนตี้, คานลมอีเอสดี, คานลมล้างไฟฟ้าสถิต, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิต, บาร์สลายไฟฟ้าสถิต, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิต, บาร์ESD, บาร์Anti Static, บาร์แอนตี้, บาร์ อีเอสดี, บาร์ล้างไฟฟ้าสถิต, บาผเป่าประจุ, บาร์ลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, บาร์ลมทำลายไฟฟ้าสถิต, บาร์ลมสลายไฟฟ้าสถิต, บาร์ลมกำจัดไฟฟ้าสถิต, บาร์ลมESD, บาร์ลมAnti Static, บาร์ลมแอนตี้, บาร์ลมอีเอสดี, บาร์ลมล้างไฟฟ้าสถิต, บาร์ลม เป่าประจุ, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิต, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องล้าง ประจุ, เครื่องเป่าประจุ, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์สลายไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ล้างไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ อีเอสดี, Ionizer, ionizing, ขายตู้ Air Shower, ขาย, แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต, ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิต, ม่านทำลายไฟฟ้าสถิต

ศูนย์รวมอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ One Stop Service

+66 81 588 9902

+66 84 078 0781

+66 84 660 9131

KooSupply
Boss.KooSupply

Son.KooSupply

หมวดหมู่สินค้า

©2019 บริษัท คู ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด All rights reserved Powered By : KooSupply

Specification of Ionizer Air Gun ECO Model ECO-G02

IONIZER AIR GUN ECO-G02

Model: Ionizer Air Gun ECO Model ECO-G02

Working Voltage 5.6 Kv

Working Current ≤300μA

Air flux > 300CFM(5Kg/F/cm2)

Compressed air pressure 3~5 Kg/cm2

Ozone content 0.03ppm

Operating temperature 0℃ to 50 ℃

ECO-G02 ionizing air gun is a kind of static eliminating special device. It

features simple operation , safe and steady working state, short static

elimination time, etc.

ECO-G02 ionizing air gun generates lots of positive and negative charges,

air masses and in the meantime make compressed air blow out quickly to

neutralize charges on objects. When object surface is charged with

negative charges, it can attract positive charges in radiate areas. When

object surface is charged with positive charges, it can attract negative

charges in radiate areas. Therefore, the static on object surface is

neutralized and the purpose of eliminating static is reached.

Description of Ionizer Air Gun ECO Model ECO-G02