ขาย จำหน่าย คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานล้างไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานลดไฟฟ้าสภิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานเป่าประจุ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานอีเอสดี ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานแอนตี้ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คาน Anti ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานไอออน ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานสแตติก ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คาน Anti Static ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, Ionizer Air Bar Model AP&T รุ่น AP-DB1217, Ionizer Air Bar AP&T รุ่น AP-DB1217, Ionizing Bar Model AP&T รุ่น AP-DB1217, Ion Bar Model AP&T รุ่น AP-DB1217, Ionizer Air Bar  AP&T รุ่น AP-DB1217, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานทำลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานสลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานล้างไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, คานลดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ล้างไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ลดไฟฟ้าสภิตย์ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์เป่าประจุ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์อีเอสดี ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์แอนตี้ ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ Anti ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ไอออน ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์สแตติก ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ Anti Static ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, Ionizer Air Bar Model AP&T รุ่น AP-DB1217, Ionizer Air Bar AP&T รุ่น AP-DB1217, Ionizing Bar Model AP&T รุ่น AP-DB1217, Ion Bar Model AP&T รุ่น AP-DB1217, Ionizer Air Bar  AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์สลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ล้างไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217, บาร์ลดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ AP&T รุ่น AP-DB1217

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,  พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, พัดลม ESD, พัดลม Anti Static, พัดลมแอนตี้, พัดลม อีเอสดี, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมเป่าประจุ,พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,  พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมแขวนสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมแขวนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมแขวน ESD, พัดลม แขวน Anti Static, พัดลมแขวนแอนตี้, พัดลมแขวน อีเอสดี, พัดลมแขวนล้างไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมแขวนเป่าประจุ, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, ปืน ESD, ปืน Anti Static, ปืน อีเอสดี, ปืนเป่าประจุ, ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลม ESD, ปืนลม Anti Static, ปืนลม อีเอสดี, ปืนลมเป่าประจุ, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่ากำจัดไฟฟ้่าสถิตย์, หัวเป่า ESD, หัวเป่า Anti Static, หัวเป่าแอนตี้, หัวเป่า อีเอสดี, หัวเป่าล้างไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าประจุ, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, คาน ESD, คาน Anti Static, คานแอนตี้, คาน อีเอสดี, คานล้างไฟฟ้าสถิตย์, คานเป่าประจุ, คานลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, คานลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, คานลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, คานลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, คานลม ESD, คานลม Anti Static, คานลมแอนตี้, คานลม อีเอสดี, คานลมล้างไฟฟ้าสถิตย์, คานลมเป่าประจุ, Ionizer Blower, Ionizing Blower, พัดลม Ion, พัดลมไอออน, ปืนไอออน, ปืน Ion, คานไอออน, คาน Ion, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ ESD, บาร์ Anti Static, บาร์แอนตี้, บาร์ อีเอสดี, บาร์ล้างไฟฟ้าสถิตย์, บาร์เป่าประจุ, บาร์ลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลม ESD, บาร์ลม Anti Static, บาร์ลมแอนตี้, บาร์ลม อีเอสดี, บาร์ลมล้างไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ลมเป่าประจุ, ionizer air gun, ionizing air gun, esd, electro static, electro static discharged, ionizer air bar, ionizing air bar, ionizer bar, ionizing air bar, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องล้างประจุ, เครื่องเป่าประจุ, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์สลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ล้างไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์อีเอสดี, Ionizer, ionizing, ไอออไนเซอร์, ไอออไนซิ่ง, ไอออนไนเซอร์, ไอออนไนซิ่ง, ตู้ Air Shower, ESD Table Mat. ESD Green Mat, ESD PVC Curtain, ESD Mat, Pass Box, ตู้ Pass Box, ionizer bar, ionizing bar, ionizer nozzle, ionizing nozzle, ionizer overhead, ionizer snake nozzle, ionizing nozzle, แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่านทำลายไฟฟ้าสถิตย์, Ion Blower., พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต,  พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิต, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต, พัดลม ESD, พัดลม Anti, พัดลมแอนตี้สแตติก, พัดลมอีเอสดี, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิต,พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิต,  พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิต, พัดลมแขวนสลายไฟฟ้าสถิต, พัดลมแขวนกำจัดไฟฟ้าสถิต, พัดลม แขวน Anti Static, พัดลมแขวนแอนตี้, พัดลมแขวน อีเอสดี, พัดลมแขวนล้างไฟฟ้าสถิต, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต, ปืนสลายไฟฟ้าสถิต, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิต, ปืน Anti, ปืนอีเอสดุ, ปืนลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, ปืนลมทำลายไฟฟ้าสถิต, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิต, ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิต, ปืนลมESD, ปืนลม Anti, ปืนลมอีเอสดี, ปืนลมเป่าประจุ, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิต,หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิต, หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิต, หัวเป่ากำจัดไฟฟ้่าสถิต, หัวเป่าESD, หัวเป่า Anti, หัวเป่าอีเอสดี, หัวเป่าล้างไฟฟ้าสถิต, หัวเป่าประจุ, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต, คานทำลายไฟฟ้าสถิต, คานสลายไฟฟ้าสถิต, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต, คานESD, คาน Anti, คาน แอนตี้, คาน อีเอสดี, คานล้างไฟฟ้าสถิต, คานเป่าประจุ, คานลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, คานลมทำลายไฟฟ้าสถิต, คานลมสลายไฟฟ้าสถิต, คานลมกำจัดไฟฟ้าสถิต, คานลมESD, คานลม Anti, คานลม แอนตี้, คานลมอีเอสดี, คานลมล้างไฟฟ้าสถิต, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิต, บาร์สลายไฟฟ้าสถิต, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิต, บาร์ESD, บาร์Anti Static, บาร์แอนตี้, บาร์ อีเอสดี, บาร์ล้างไฟฟ้าสถิต, บาผเป่าประจุ, บาร์ลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, บาร์ลมทำลายไฟฟ้าสถิต, บาร์ลมสลายไฟฟ้าสถิต, บาร์ลมกำจัดไฟฟ้าสถิต, บาร์ลมESD, บาร์ลมAnti Static, บาร์ลมแอนตี้, บาร์ลมอีเอสดี, บาร์ลมล้างไฟฟ้าสถิต, บาร์ลม เป่าประจุ, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิต, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องล้าง ประจุ, เครื่องเป่าประจุ, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์สลายไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ล้างไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ อีเอสดี, Ionizer, ionizing, ขายตู้ Air Shower, ขาย, แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต, ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิต, ม่านทำลายไฟฟ้าสถิต

ศูนย์รวมอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ One Stop Service

+66 81 588 9902

+66 84 078 0781

+66 84 660 9131

KooSupply
Boss.KooSupply

Son.KooSupply

หมวดหมู่สินค้า

©2019 บริษัท คู ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด All rights reserved Powered By : KooSupply

Specification of Ionizer Bar AP&T Model AP-DB1217

IONIZER BAR MODEL AP-DB1217

PRODUCT FEATURE OF IONIZER BAR AP&T MODEL AP-DB1217

• Bar sharped and cross over static eliminator.

• Excellent electrical property data by applying the newest static eliminating technology.

• Suitable for high speed operating and tough rubbing material surface static discharge.

• Shock-proof function prevent user from being electric shocked.

• Stripe shaped notch on the back of the bar for user to fasten the bar.

• Choose an optimal position and fix the ion bar and power supply tightly.

• Insert the HV plug on the bar body into the HV output connection on power supply.

• Connect the ground end on the bar body to the ground bolt on the power.

• Switch on the power.

INSTALLATION GUIDE